นักเรียนจ่าอากาศ เปิดรับสมัครสอบ 499 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. เรียนจบบรรจุเข้ารับราชการ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาทางเพจรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทัพอากาศ โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย และทหารกองประจำการ กองทัพกาศ เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 499 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน

-อายุ 18-20 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2544 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546)

-สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

-สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรบัตรวิชาชีพ 2ชั้นปีที่ 3 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

คุณสมบัติของผู้สมัครประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ

-เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) มีเวลารับราชการในกองประจำการอย่างน้อย 2 ปี

-อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกินก่อน พ.ศ.2540)

-สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

-สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

-สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับขณะเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

-ได้รับจ่ายสิ่งของ ตามอัตราจ่ายที่ทางราชการกำหนด

-ได้รับเบี้ยเลี้ยงและเบี้ยเลี้ยงกรณีไปราชการนอกสถานที่ตั้งปกติ ตามที่ทางราชการกำหนด

-ได้รับเงินเดือน เป็นไปตามบัญชีตามอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการและนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม

-ได้รับการประกอบเลี้ยงอาหารทุกวัน วันละ 3 มื้อ โดยใช้เงินเบี้ยเลี้ยงบางส่วนเป็นค่าอาหาร

สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา

-นักเรียนจ่าอากาศ เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี รับเงินเดือนตามกฎกระทรวง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและได้รับเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือน ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเรียนเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 499 อัตรา สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.atts.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ขอบคุณข้อมูล รับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ และ ATTS

error: Content is protected !!