กปน. เปิดรับสมัครออนไลน์ 13 อัตรา เงินเดือน 16,830 บาท เริ่ม 15 ม.ค. 2564

การประปานครหลวง เป็นรัฐวิสาหกิจในสาขาสาธารณูปการภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศเรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อรองรับการบรรจุเป็นพนักงาน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 13 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 12 อัตรา

-วิศวกรโยธา จำนวน 6 อัตรา ปริญญาวิศวกรรมศาตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา

-วิศวกรเครื่องกล จำนวน 6 อัตรา ปริญญาวิศวกรรมศาตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

-ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความในพระบรมราชูปภัมภ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

-สัญชาติไทย

-มีอายุ 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัครวันที่ 28 มกราคม 2564

-มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน / TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน / TOEFL (IBP) ไม่น้อยกว่า 53 คะแนน / IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน

อัตราเงินเดือนเมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน

-ปริญญาวิศวกรรมศาตรบัณฑิต (วศ.บ.) อัตรา 17,830 บาท

-ปริญญาตรี คุณวุฒิอื่นๆ อัตรา 16,830 บาท

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการประปานครหลวงประจำปี 2564 สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 15-28 มกราคม 2564

ขอบคุณข้อมูล การประปานครหลวง เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!