ธ.ก.ส. คืนดอกเบี้ยให้เกษตรกร รายละไม่เกิน 5,000 บาท เป็นของขวัญปีใหม่

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ทางสถานีข่าวกระทรวงการคลัง ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้คืนเงินดอกเบี้ยกว่า 3,000 ล้านบาท เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศไทย โดยเริ่มเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วน ซึ่งที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการ และสถาบันการเกษตร ทั้งขยายระยะเวลาชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย รวมถึงสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อช่วยผ่อนคลายภาระหนี้สิน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ดี รวมถึงการช่วยเหลือลูกค้าที่ยังคงมีหนี้อันเป็นภาระหนักได้ลดความกังลด สามารถมีเงินกลับคืนสู่กระเป๋า เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็น หรือ ค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ธ.ก.ส. จึงได้ออกมาตรการดังนี้

1.โครงการชำระดีมีคืน

-สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะเป็นหนี้ปกติ และไม่มีดอกเบี้ยค้างชำระเกิน 15 เดือน ซึ่งต้องมีหนี้คงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นสัญญาเงินกู้ตามโครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาล

-เมื่อชำระจะได้รับคืนดอกเบี้ย โดยการโอนคืนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าในวันถัดไป หลังจากวันที่ชำระหนี้

-กรณีเกษตรกร และบุคคล จะได้รับเงินคืนในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง แต่ไม่เกินรายละ 5,000 บาท

-กรณีกลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง จะได้รับเงินคืนในอัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง แต่ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

-ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 หรือ จนกว่าจะเต็มวงเงินงบประมาณ 3,000 ล้านบาท

2.โครงการลดภาระหนี้

-สำหรับลูกค้าที่มีสถานะหนี้ค้างชำระ หรือ สถานะหนี้ปกติที่มีดอกเบี้ยค้างชำระเกินกว่า 15 เดือน ซึ่งต้องมีหนี้คงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นสัญญาเงินกู้ตามโครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาล

-ธ.ก.ส. จะนำดอกเบี้ยที่คืนให้มาลดภาระหนี้ ด้วยการตัดชำระต้นเงิน และหลังจากชำระหนี้แล้ว มีเงินคงเหลือจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในวันถัดไป

-กรณีลูกค้าเกษตรกร และบุคคล จะได้รับคืนดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่แท้จริง

-กรณีกลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง จะได้รับคืนดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง

-ไม่จำกัดวงเงินที่จะคืน ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2563

ขอบคุณข้อมูล สถานีข่าวกระทรวงการคลัง เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!