รร.ช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครเรียนปี 2564 วุฒิ ม.3 มีเบี้ยเลี้ยง เรียนจบบรรจุทันที

วันที่ 6 มกราคม 2564 ทางเพจโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดสาขาที่เปิดสอบและสิทธิประโยชน์ของการเป็นนักเรียนช่างฝมือทหารดังนี้

สาขาที่เปิดสอนภาคปกติ

-วิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

-วิชาชีพช่างกลโรงงาน

-วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ

-วิชาชีพช่างยานยนต์

-วิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง

-วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติผู้สมัคร

-ผู้ชาย อายุ 15-18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2549) สำหรับบุคคลทั่วไป / ส่วนข้าราชการกลาโหม พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน 21 ปี (ไม่เกินก่อน พ.ศ.2542)

-สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า มีผลการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขของการเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร

-เป็นนักเรียนประเภทอยู่ประจำ

-ระหว่างศึกษา จะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 111 บาท

-เมื่อสำเร็จการศึกษา ทางราชการจะบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม อัตราเงินเดือนขั้นต้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาที่เปิดสอนในภาคสมทบ

-วิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

-วิชาชีพช่างกลโรงงาน

-วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ

-วิชาชีพช่างยานยนต์

-วิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง

-วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

-วิชาชีพช่างเมคคาทรอนิกส์

คุณสมบัติผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุไม่เกิน 22 ปี (ไม่เกินก่อน พ.ศ.2542) สำหรับบุคคลทั่วไป / ข้าราชการและพนักงานราชการของส่วนราชการ อายุไม่เกิน 25 ปี (ไม่เกินก่อน พ.ศ.2539)

-สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า มีผลการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

เงื่อนไขของการเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ

-เป็นนักเรียนประเภทไป-กลับ ดูแลค่าใช้จ่ายเองตลอดหลักสูตร

-เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกประการ

-เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่มีข้อผูกพันกับทางราชการ

ผู้ที่ประสงค์สมัครเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติและภาคสมทบ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ www.mtts.ac.th ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564 หรือสอบถามได้ที่ 02-930-3479 / 02-930-3480 / 02-930-3489 (สอบถามในวันและเวลาราชการ)

ขอบคุณข้อมูล โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!