ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ถึง 31 ม.ค. 2564

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจคมนาคมขนาดใหญ่ โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีการเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 อัตรา เพื่อเข้าทำงานในสาขางานธุรกิจรถไฟฟ้า มีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะตำแหน่งดังนี้

1.ตำแหน่งผู้จัดการส่วน ส่วนตรวจสอบภายใน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 30-35 ปี

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ทำงานด้านงานตรวจสอบภายใน หรือภายนอก อย่างน้อย 8 ปี และมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการ หรือเทียบเท่าในงานด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 ปี

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ 1 อัตรา รับสมัครถึง 31 มกราคม 2564

-เป็นผู้ที่มีอายุ 22-35 ปี

-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

-มีประสบการณ์ระบบบริหารคุณภาพ ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม หรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

-หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO , Facilitator ในกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ เช่น 5ส., กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ

-ผ่านการอบรมมาตรฐาน ISO 9001, ISO14001, ISO45001, เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

-มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้

3.ตำแหน่งช่างเทคนิค แผนกบริหารอาคาร จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึง 31 มกราคม 2564

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 25-32 ปี

-จบการศึกษาระดับ ปวส. ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-กรณีสาขาช่างไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

-มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 2 ปี

4.ตำแหน่งช่างเทคนิค ระบบสื่อสาร(สายสีม่วง) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึง 31 มกราคม 2564

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 22-32 ปี

-วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุง หรือ ช่างประจำอาคาร หรือธุรการประสานงาน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

-สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

-สามารถทำงานเป็นกะได้

5.ตำแหน่งวิศวกร ระบบอาณัติสัญญาณและประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึง 31 มกราคม 2564

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 25-32 ปี

-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด

-มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

-มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ด้านขนส่งมวลชน หรือ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

6.ตำแหน่งช่างเทคนิค ระบบอาณัติสัญญาณและระบบประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึง 31 มกราคม 2564

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 22-32 ปี

-จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 1 ปี

7.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Officer) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึง 31 มกราคม 2564

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 23-30 ปี

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี / เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิศวกรรมศาสตร์

-มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 1 ปี

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าทำงานประจำสาขางานธุรกิจรถไฟฟ้า สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ https://recruitment.bemplc.co.th/Career

ขอบคุณข้อมูล bemplc เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!