รรช.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดสมัครเรียนปี 2564 วุฒิ ม.3/ปวช. เรียนจบบรรจุทันที

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการประกาศเรื่องการเปิดรับสมัครเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตร 3 ปี(ฮอทไลน์) จำนวน 55 คน และหลักสูตรพิเศษ 1 ปี(ฮอทไลน์) จำนวน 40 คน โดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-22 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครหลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) จำนวน 55 คน

-ผู้สมัครต้องเป็นผู้ชาย สัญชาติไทย และจะต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2547 – 31 มีนาคม 2549 เท่านั้น

-เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2562 และ 2563 (กรณีผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของปีการศึกษา 2563 ต้องได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 9 เมษายน 2564)

-ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กิโลกรัม

เมื่อสำเร็จการศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานช่างระดับ 2 (ฮอทไลน์) และพนักงานช่างระดับ 2 โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับทุนการศึกษาต่อ) ตามนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติผู้สมัครหลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) จำนวน 40 คน

-ผู้สมัครต้องเป็นผู้ชาย สัญชาติไทย และเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2541 – 31 มีนาคม 2547 เท่านั้น

-สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

-ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม

เมื่อสำเร็จการศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานช่างระดับ 2 (ฮอทไลน์) ตามนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบเพื่อเข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี(ฮอทไลน์) และหลักสูตรพิเศษ 1 ปี(ฮอทไลน์) โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถสมัครได้ทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-22 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่เว็บไซต์ https://peaevs.thaijobjob.com

ขอบคุณข้อมูล โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรียบเรียง zapver555

error: Content is protected !!