กฟน. เปิดรับสมัครลูกจ้าง 43 อัตรา วุฒิ ม.3/ปวส. เงินเดือนสูงสุด 14,170 บาท

การไฟฟ้านครหลวง ได้มีการประกาศเรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้านครหลวงในตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ และลูกจ้างใช้เครื่องมือกล โดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครลูกจ้างใช้เครื่องมือกล จำนวน 23 อัตรา / อัตราเงินเดือน 11,350 บาท

-ผู้ชาย ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (8 มีนาคม 2564)

-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

-มีใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

-มีประสบการณ์จริงในการขับรถยนต์ ตามใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

-เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม มีบุคลิกภาพดี และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์

-สามารถขับรถ Forklift และ/หรือรถเครน และ/หรือรถเครนติดกระเช้า

คุณสมบัติผู้สมัครลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ จำนวน 20 อัตรา / อัตราเงินเดือน 14,170 บาท

-ไม่จำกัดเพศ และมีอายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (8 มีนาคม 2564)

-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsolf Office (Word , Excel , Power Point) สำหรับปฏิบัติงานได้

-มีความสามารถใช้การใช้ภาษาอังกฤษ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้านครหลวง ในตำแหน่งลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ และลูกจ้างใช้เครื่องมือกล สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.mea.or.th ในหัวข้อ “ร่วมงานกับเรา” ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล การไฟฟ้านครหลวง เรียบเรียง zapver555

error: Content is protected !!