“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ประกาศวันรับเงินเดือนพฤษภาคม ค่าน้ำ ค่าไฟ และชุดนักเรียน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบัตรสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย ทางกระทรวงการคลังได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการจากรัฐบาล โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี หรือเป็นผู้มีว่างงาน ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2562 ได้มีการประกาศวันโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด 7 ครั้ง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือนคือเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน 2562 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เงินให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกคนละ 100-200 บาทต่อเดือน ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ร่วมโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เงินช่วยเหลือซื้อค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษา ผู้ปกครองจะได้รับเงินคนละ 500 บาท ต่อบุตร 1 คนจ่ายครั้งเดียว ให้สิทธิตามจำนวนบุตร ผู้ปกครองที่มีบุตรกำลังเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาลงมา ราว 7 ล้านคน เงินช่วยเหลือเกษตรและปัจจัยการผลิตอื่นๆ จำนวน 1,000 บาทต่อคนจ่ายครั้งเดียว เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราว 1 ล้านคน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เพิ่มเบี้ยคนพิ ก า ร ขึ้นจากเดิม เป็นคนละ 200 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม2562-กันยายน 2562 โดยมีผู้ที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวถูกต้องประมาณ 16 ล้านคน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ คนละ 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 10 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561-กันยายน 2562 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เงินสงเคราะห์เพื่อผู้สูงอายุ 50-100 บาท ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ขอบคุณข้อมูล สนุกดอทคอม เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!