ประกันสังคม “อาชีพอิสระ” สมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับเงินบุตรและเงินทดแทนรายได้

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานประกันสังคมได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแรงงานภาคอิสระที่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือก 3 ทางเลือกใหม่ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนในการสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้จูงใจให้แรงงานภาคอิสระสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือก 3 (ทางเลือกใหม่) โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท

ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีนอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล วันละ 300 บาท กรณีไม่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 200 บาท (สำหรับทางเลือกใหม่ กรณีนอนพักรักษาตัว กับไม่นอนพักรักษาตัว รวมกันไม่เกิน 90 วันต่อปี)

เงินบำเหน็จชราภาพเป็นเดือนละ 150 บาท และหากส่งเงินครบ 180 เดือน ให้เงินเพิ่มอีก 10,000 บาท อีกทั้งเงินสงเคราะห์บุตรคนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน ตั้งแต่แรกเกิด แต่ไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์

โดยเปิดโอกาสให้แรงงานภาคอิสระที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศที่สะดวก เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการสมัครขึ้นทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเองที่ www.sso.go.th ผู้สมัครจะต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ขอบคุณข้อมูล สนุกดอทคอม และ สำนักงานประกันสังคม เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!