ประกันสังคม เอาใจอาชีพอิสระมาตรา 40 มีบุตรรับเงินสงเคราะห์ 200 บาทต่อเดือน

ประกันสังคมได้มีการเปิดให้ผู้ที่มีอาชีพอิสระได้มีการสมัครและลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกับทางประกันสังคม เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการดูแลผู้ประกันตนมากมาย โดยทางกระทรวงแรงงานได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ประกันสังคมสนับสนุนแรงงานภาคอิสระมีบุตรเพิ่ม แนะทางเลือกใหม่จ่าย 300 บาทต่อเดือน รับสิทธิสงเคราะห์บุตรด้วย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้กล่าวว่า มาตรการสนับสนุนคุณภาพชีวิตแรงงานภาคอิสระในการมีบุตรเพิ่ม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติเนื่องจากปัจจุบันประชากรไทยในอนาคตมีอัตราการเกิดลดลงไปเรื่อยๆ โดยอีกไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า อัตราการเกิดของประชากรไทยจะใกล้เคียงกับศูนย์ จากปัญหาการเพิ่มประชากรที่ลดลงมีผลกระทบต่ออัตราการพึ่งพิงของวัยแรงงานในอนาคตอีกประมาณ 30 ปี

สำนักงานประกันสังคมจึงเห็นความสำคัญของการเพิ่มอัตราการเกิดของประชากรให้มากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานภาคอิสระที่สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แบบจ่ายเงินสมทบ 300 บาทต่อเดือน โดยเมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไข 24 เดือน มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรคราวละไม่เกิน 2 คน คนละ 200 บาทต่อเดือน ตั้งแต่แรกเกิดจนบุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

นอกจากนี้หากบุตรคนที่ 1 อายุครบ 6 ปีแล้ว สามารถนำบุตรคนที่ 3 รับเงินสงเคราะห์บุตรแทนได้อีกจนอายุครบ 6 ปี เช่นกันอีกด้วย อย่างไรก็ตาม แรงงานภาคอิสระที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศที่สะดวก เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการสมัคร

ขอบคุณข้อมูล ประกันสังคม และ smartsme เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!