ประกันสังคม เปิดลงทะเบียนมาตรา 39 ผู้ที่ออกจากงาน รับ 6 สิทธิประโยชน์

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทางประกันสังคมได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการผู้ที่ลาออกจากงาน โดยเปิดให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการคุ้มครองทั้ง 6 กรณี ถึงแม้ว่าจะออกจากการทำงานไปแล้ว โดยเปิดลงทะเบียนในกลุ่มผู้ที่ลาออกจากงานมาแล้วและเคยเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมในฐานะที่ดูแลสิทธิประโยชน์และให้ความคุ้มครองลูกจ้าง แม้ว่าจะออกจากงานไปแล้ว ซึ่งลูกจ้างกลุ่มนี้สำนักงานประกันสังคมเรียกว่าผู้ประกันตนภาคสมัครใจมาตรา 39

โดยผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 จะต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และลาออกจากที่ทำงานมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จึงจะสมัครเป็นผู้ประกันตรในมาตรา 39 ได้

สำหรับการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถทำได้ง่ายโดยสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่สะดวกใกล้บ้าน เพียงใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวมาสมัคร

เมื่อผู้ที่ลงทะเบียนได้รับการอนุมัติการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ และความคุ้มครองใน 6 กรณี จะต้องชำระเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเป็นผู้ประกันตน โดยจ่ายเงินสมทบได้หลายช่องทางด้วยกันคือ จ่ายด้วยเงินสด ณ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หากผู้ประกันตนไม่ได้ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน จะไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 ทั้งนี้ผู้ประกันตนควรความสำคัญในการนำส่งและตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบกับสำนักงานประกันสังคมอย่างสม่ำเสมอ

ขอบคุณข้อมูล ประกันสังคม และ Mthai เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!