ธ.ก.ส.เตรียมปล่อยสินเชื่อรายละ 50,000 รับมือฤดูแล้ง พร้อมพักหนี้ให้ 1 ปี

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2562 นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการ และโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ได้มีการกล่าวถึง 3 มาตรการ สำหรับการเตรียมตัวช่วย เหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ตามนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โดยมีทั้งหมด 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการสนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ สินเชื่อเงินด่วนให้กู้ได้รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท อัตราดอกเบี้ย MRR 7% เพื่อใช้ในการจัดหาปัจจัยการผลิตเพาะปลูกพืชระยะสั้น และทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ วงเงินให้สินเชื่อรวม 5 พันล้านบาท ให้กู้ต่อรายสูงสุดไม่เกิน 5 แสนบาท ดอกเบี้ย MRR -2 หรือเท่ากับ 5%ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 15 ปี และสุดท้ายเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน กู้ได้รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท สำหรับนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพื่อไม่ให้เป็นหนี้นอกระบบ

มาตรการถัดมาเป็นการช่วยเหลือปรับโครงสร้างและตารางชำระหนี้ ให้ลูกหนี้ ธ.ก.ส. ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยส่วนแรกหากได้เข้าโครงการขยายเวลาชำระหนี้ตามแนวทางเกษตรประชารัฐ ซึ่งได้มีการพักชำระเงินต้นให้ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2561-31 ก.ค.2564 ไปแล้ว ก็จะได้รับการช่วยเหลือไปตามนั้น แต่เกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการขยายเวลาชำระหนี้ตามแนวทางเกษตรประชารัฐ สามารถขอขยายเวลาปรับตารางชำระ พักหนี้ได้ 1 รอบปีการผลิต

ส่วนมาตรการสุดท้าย ธ.ก.ส.จะหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว และพืชไร่อื่น ๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวนา ชาวไร่ที่หว่านเมล็ดรอบแรกไปแล้ว แต่ประสบปัญหาต้นกล้าแห้งเพราะไม่มีน้ำ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการสำรวจร่วมกันว่ามีพื้นที่ใดบ้าง เพื่อนำมาพิจารณาจัดทำงบประมาณจัดหาเมล็ดพันธุ์สำหรับนำไปช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

ขอบคุณข้อมูล ไทยโพสต์ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!