พาณิชย์ ประกันราคาข้าว 5 ประเภท วงเงิน 10,000-15,000 บาทต่อตัน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการกล่าวถึงการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวว่า โดยกระทรวงพาณิชย์ ตัวแทนผู้ประกอบการและตัวแทนเกษตรกรโดยสมาคมชาวนา และผู้เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ โดยเห็นชอบโครงการประกันรายได้ข้าว ในข้าว 5 ประเภทได้แก่

1.ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท ความชื้น 15% โดยประกันรายได้ให้ไม่เกินละ 30 ตันต่อครัวเรือน หรือไม่เกิน 40 ไร่

2.ข้าวเหนียว ประกันที่ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน หรือไม่เกิน 40 ไร่

3.ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาท ที่ไม่เกิน 40 ไร่ หรือ 14 ตัน

4.ข้าวหอมนอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 40 ไร่ หรือไม่เกิน 16 ตัน

5.ข้าวหอมปทุม ไม่เกิน 11,000 บาท ไม่เกิน 40 ไร่ หรือไม่เกิน 25 ตัน

หลังจากนี้กระทรวงพาณิชย์ จะสรุปผลและนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวพิจารณาอีกครั้ง ก่อนจะส่งเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ โดยยังไม่มีกำหนดว่าจะสามารถเริ่มต้นโครงการได้ในช่วงใด

สำหรับเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ก่อนหน้านี้มีเกษตรกรลงทะเบียนอยู่แล้วประมาณ 3,900,000 คน ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบรายชื่ออีกครั้ง ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

นอกจากนี้ยังเตรียมออกมาตรการคู่ขนาน ได้แก่ มาตรการลดต้นทุนการผลิตด้วยการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร ส่งเสริมการปลูกพันธุ์ข้าวคุณภาพดี การใช้ตลาดนำการผลิต รวมถึงมาตรการทางการเงิน เช่น สินเชื่อเพื่อชะลอการขาย และสินเชื่อปรับปรุงพันธุ์

ขอบคุณข้อมูล ch7 เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!