ธ.ก.ส. ให้สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ รายละ 80,000 บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการสินเชื่อรถจักรยานยนต์สร้างรายได้ ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง วงเงินรายละไม่เกิน 80,000 บาท โดยมีบสย.ค้ำประกันให้ 100% วงเงินกู้รวม 1,000 ล้านบาท

นายสมภพ รอดกลาง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มุ่งให้ความช่วยเหลือและสร้างโอกาสทั้ง 4 มิติ คือ การมีงานทำ การฝึกอบรมอาชีพ การศึกษาและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ธ.ก.ส.

จึงได้จัดทำโครงการสินเชื่อรถจักรยานยนต์สร้างรายได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม และสนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ รวมถึงช่วยให้บุคคลในครัวเรือนมีอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม

คุณสมบัติสำหรับสำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อ

-ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป

-เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง

-วงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์รายละ 10,000-80,000 บาท และกรณีกู้เพื่อซ่อมแซมรถจักรยานยนต์รายละ 10,000-30,000 บาท

สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเงินกู้ในโครงการนี้ รับฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันในปีแรกและรับสิทธิฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตที่คุ้มครองสินเชื่อและคุ้มครองในอัตราพิเศษ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขา หรือที่ Call Center 02-555-0555

ขอบคุณข้อมูล ประชาชาติ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!