สำนักงานสถิติ เผยคนไทยว่างงาน 436,000 คน เพิ่มจากปีก่อน 5.4 หมื่นคน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการกล่าวถึงผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรในเดือน กรกฎาคม 2562 พบว่า มีจำนวนผู้ว่างงานในเดือนที่ผ่านมาทั้งหมด 436,000 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 54,000 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.1

เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 1 ล้านคน มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 54,000 คน โดยพิจารณาจากช่วงอายุ พบว่า

-ผู้ว่างงานอายุ 15-24 ปี มีจำนวน 247,000 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 ส่วน

-ผู้ใหญ่ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป 189,000 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6

ในจำนวนผู้ว่างงานทั้งหมด 436,000 คน พบว่าอัตราการว่างงานของผู้ชาย ร้อยละ 1.2 และ ผู้หญิง ร้อยละ 1.1 นอกจากนี้ยังเป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 220,000 คน และเคยทำงานมาก่อน 216,000 คน ส่วนใหญ่มาจากภาคการบริการและการค้า ภาคการผลิตและภาคเกษตรกรรม ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาจำนวนผู้ที่ทำงานต่ำกว่าระดับการศึกษา พบว่าในจำนวนผู้มีงานทำ 37.62 ล้านคน มีผู้ที่ทำงานต่ำกว่าระดับ 183,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีงานทำ แต่ยังมีเวลาที่ต้องการที่งานเพิ่มขึ้นเพื่อต้องการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง

ขอบคุณข้อมูล workpointnews เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!